Vedtægter for Kerteminde Biblioteks Venner

1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Kerteminde Biblioteks Venner. Hjemmestedet er Kerteminde kommune.

2. Foreningens formål:
Hovedformålet er at styrke Kerteminde Bibliotek som kulturcenter for Kerteminde og omegn. (Foreningen var stiftet som støtteforening for Kerteminde Bibliotek).

Foreningens virke er almennyttigt og åben for enhver der tilslutter sig den.

Foreningen er politisk og religiøs neutral.

3. Foreningens drift:
Foreningens drift er baseret på kontingent, tilskud og frivillige bidrag.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen

Et eventuelt overskud skal tilfalde denne forening til anvendelse i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

4. Medlemmer:
Man bliver medlem ved at betale det vedtagne kontingent, der betales årligt. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren, med virkning fra årets udgang.

5. Kontingent:
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

6. Foreningsledelse:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

7. Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:
•    Valg af dirigent
•    Formandens beretning
•    Kassereren fremlægger foreningens regnskab til godkendelse
•    Fastsættelse af kontingent
•    Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
•    Valg af revisor og revisor suppleant
•    Indkomne forslag
•    Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Denne vælges af forsamlingen, og må ikke være
medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, men medlemmer under 18 år kan ikke vælges til bestyrelsen.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Afstemning foregår skriftligt. Hvert medlem der deltager i generalforsamling kan stemme på op til det antal poster der er på valg.
Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved stemmelighed efter omvalg foretages lodtrækning.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt og /eller annonceres i dagspressen (med ”dagsorden iflg. lovene”) med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

9. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og kan ikke være på valg samtidig. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Efter første år stilles 2 poster til disposition for nyvalg eller genvalg. Det andet år vil 3 medlemmer være på valg. Fremover skiftes hvert andet år mellem nyvalg eller genvalg af  2 og 3 personer.

Suppleanterne vælges hvert år og har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne men ikke stemmeret.

10. Bestyrelses opgaver og forretningsgang:
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder årligt en skriftlig beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

11. Regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til fremlæggelse på generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af kasserer og revisor.
Års regnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Det evt. særlige tilskuds regnskab skal indsendes til godkendelse i Børne-og Kulturforvaltningen, Kerteminde Kommune.

12. Tegning:
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

13. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Børne- og Kulturforvaltningen i Kerteminde Kommune, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.

14. Foreningens ophør:
Beslutningen om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med 3 ugers mellemrum stemmer herfor.
Ophører foreningen med at eksistere, skal eventuel formue tilfalde Kerteminde Bibliotek.

(Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. marts 2004)

Justeret på generalforsamling marts 2020

Vedtægter i PDF-format til udskrift: KBV-vedtægter